Montag, 23. Januar 2017

De lütten Rummeldulsch het wat to vertellen!.......He süht dat eenfach nich......
Moin tosamen!

Vandag muss ick eenfach mol en typisch Thema van uns Froolü besnacken......
Mest sünd we jo för de Huushalt tostännig, ock wenn sick de Mannslü dor all en beten emanzipiert hebt......
De Huushalt ist jo wat, wo du nie fertig warst, wenn du dat Geföhl hest, du hest jüst all upsteh, denn fangst du all wer van vörn an......

Wat mi so richdich mall in Kopp mokt, dat is de Spegel in Boodstuuv. Min Keerl steiht dor immer vör un rasert sick, denn is he mit sin Pinsel anne Gänge un spritzt all de Seep an de Spegel, van boven bis ünnen, all vull Spackers. Wenn sin Snuut denn glatt as en Baby-Mors is, dann got dat wieter mit de Teen-Sied.....denn geiht dat hin un her mit de Foden un de Rest van de letzt Eeten flücht an deen Spegel (ick wull dat erst gaarnich vertelln). Ober dat is all nich so slimm, wat mi nervt is, dat he dat nich süht, kin Witz. Ick koom in de Boodzimmer un seech dat sofoort, vürallen, wenn de Sün in dat Fanstar schient, denn meenst du dor weer en Schlacht ween or en Kinner-Geburtsdaag. He seegt blot :"Ick weet gaarnich wat du wult, de poor Spackers, dat is hier jo man kin Museum." So veel dorto....
Datsülbige hest du ock, wenn du dat Waschbeeken jüst kloor mokt hest, denn kumt he um Eck un muss sick blot flink de Hannen waschen, dorvör het he in Blompott rümreeten, nu weest du ock wie dat Waschbeeken dornoh utsüht......Wenn he denn de Lappen griept un anfangt dat uttowischen, denn meenst du he het 2 linke Hannen, ober dat is all Taktik, denn he hopt, dat du seegst :"Lot man, ick mok dat all!", wiel du he sick so dössig anstellen dot. Un denn kiekt he di mit sin groote Unschulds-Oogen an.......
Wenn ick de Wäsch mok, denn gifft he mi jümmers Tips, wie dat am besten geiht, dor muss ick mi denn dat Grienen verkniepen.....Wenn dat noh em geiht, denn wat de witten Ünnerbüxen mit de swaarten Soken wuschen, man all rin dor, shall wohl wat waarn......Un dat brukt ock ne so laang waschen, dat langt mit 30 Minuten.......dat ist jo nich schiederg.......
Wenn he denn mol de Wäsch uphangen möt, denn hangt he dat allens döranner, de Soken mang de Schlüpper, de T-Shirt net so zippelich up Bögel, dor kriggst du toveel. Un wenn du dat denn allens moi plätt hest, denn smiet he dat so in Klederschap in. As ick dat sehn heff, wer dat vörbi, dor heb ick dacht, pack mi an de Fööten,  nu plätt ick blot noh de Hemden un de moi Büxen......Dat het he nu dorvan, sülben schuld.....

Un nu noch en Sook, dor konn ick utflippen.....
Dor büst du jüst mit deem Stoffesuger dör de Bood fägt und hest kloor Schipp mokt, denn gifft dat 2 Mööglichkeiten, de een is, he fangt an dat Brood to schnieden un sick de Bodderbrot to smeern un wat passeert? All de Krümels falt up de Köckenboden.....bi mi falt de nie up Boden, de falt nichmol neven de Teller, ick wet nich, wie he dat hinkregen dot......De zweet Mööglichkeit is, he kumt mit schiederg Stevels rin und saut di dat all wer in.
Wenn wi obends vör de Puschenkino sitten dot, denn hoolt he sick jümmers de Tuut mit de Chips un sitt as en Krümel-Moster it`n Sessel.....Dor kanns di jo wohl denken wie dat dorno utsüht, allens vullkrömelt mit de Chips un de falt jo ock in de Ritzen van deem Sessel, wie kann dat blot angohn?!

Un denn hebbt wi noch so en Stried-Thema.....Stoff-wischen....Min Keerl meent dor liggt gaarnix un he wöör erst de Stoff-Lumpen in Hannen nehmen, wenn du up Disch "Schwien" schreven kanns und dat falt al wer dicht.....
Ock en Ascheemer, de wat nie vull, nee kin Wunner, denn ick mok de ock mest jeden Dag lerrig....
Ick kann düse List noch wieter utföhrn, ober dat schall an düssse Stell langen.

Bi een Sook, dor hollt he sin Putzlappen rut und poolert dat up Hochglanz.....dat is, wenn he an sin Tüdi, sin Schmuck-Stück togane is, sin Motorrad. Dor drövst du nich ankummen, nich mit schiederg Fööten up, du drövst nich krömeln un ock nich doran spackern......ober dat blot so näbenbi......So, mehr gifft dat hüt nich tovertelln.....
Hol jo all hüdelig, bit to anner Mol,
de lütten Rummeldulsch